Anam's Inntinn (Mind and Soul)

 

BBC ALBA (10 x 30 mins)

anam's-inntinn3.jpgJohn Archie MacMillan hosts a series of honest and frank interviews, in Gaelic, with personalities from the Gaelic community asking searching questions about their experiences and their beliefs.

Having served as a priest in the Catholic Church for 16 years, he did not stop ministering to people when he left - John Archie then worked as a social worker in a prison for 9 years and also had chaplain's experience with the army cadets.

He is a skilled piper, famously having piped whilst water skiing! He is quite a character and this helps bring out the best in a fascinating selection of guests.

PROGRAMMES
Rev Hector MacKenzie is fairly new to the ministry and we meet him as he describes the decision to take up post as army chaplain.

Barbara MacGregor talks passionately about her understanding of the different traditions as routes to God.

Rev Donald Michael MacInnes recalls how an early struggle with alcoholism, led him to becoming a minister and today using his experiences to help others tackle their own demons.

Gaelic singer Mairead MacLeod of Na h-Oganaich - her talent was nurtured in the Church of Scotland in Peterhead leading to a career which has taken her all over the world.

German born linguist Andreas Wolff talks about his coming to faith and his commitment to the Gaelic language and culture.

Cathy Mary MacMillan discusses how she came back to her faith and how it has sustained her through the good times and the bad.

Gaelic poet Meg Bateman talks about being inspired by love and nature.

Dr Finlay MacLeod explains about life as an atheist living in the island community where he grew up with so much religious conviction around him.

Professor Donnie MacLeod tells us about his hobbies, as well as how his church views the world.

Rev Kenny MacDonald, movingly recounts how his daughter Alison mysteriously disappeared while on holiday in Kashmir in 1981 and his conviction that she will come back into his life one day.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tha BBC Alba ri fhaodainn air Sky 168 air no Freesat 110.

Le Seanaidh Eardsaidh Mac a' Mhaoilein a' preseantadh na programan, 's e cho onarach agus fosgailte, tha na daoine a th' anns a chathair comhfhurtail bruidhinn a-mach mun na beathanan 's creideamhan aca.

B' àbhaist dha a bhith na shagairt fad sia bliadhn' deag, agus nuair a dh'fhàg e, cha do sguir e a' cuideachadh dhaoine. Thòisich e ri obair sòisealta ann am prìosan airson 9 bliadhna agus cuideachd fhuair e beagan ùine a'cuideachadh na cadets san airm. Tha e cuideachd na pìobaire comasach, agus ainmeil airson a bhith ri pìobaireachd fhad 's a tha e a' ski-eadh air uisge - tha an còmhnaidh rudeigin feumail aige ri ràdh. Tha e na thlàchd a bhith ag èisteachd ris, agus tha e foilleasach gu bheil na h-aoighean aige nan tàmh leis cuideachd.

PROGRAMAN
An t-Urramach Eachann MacCoinnich, fear-Sgitheanach a tha na mhinistear caran ùr, bidh sinn a'coinnichidh ris mus teid e airson trèanadh aig Sandhurst mar mhinisteir an airm.

Bidh Barbara NicGhriogair a'bruidhinn air mar a tha ise a'tiugsinn na diofar chreideamhan an t-saoghail, agus mar a tha iad uile air an ceangal le Spiorad Dhè.

An t-Urramach Dòmhnaill Mìchael MacAonghais a'cuimhneachadh mar a thàinig e gu bhith na mhinisteir an deidh trioblaidean agus mi-thoileachas air sgàth deoch-làidir, agus mar a tha e fhèin a'cuideachdadh feadhain eile san latha a th'ann.

Bidh Mairead NicLeòid bho Na h-Oganaich ag innse dhuinn mar a thoisich i a'seinn  anns an eaglais ann an Ceann Phàdraig, agus mar a chaidh dhìth mar seinneadair a' siubhail air feadh an t-saoghail.

Rugadh agus thogadh Andreas Wolff ann am Berlin sa Ghearmailt. Thàinig e gu Crìosd nuair a thàinig e a dh'Alba gus Gàidhlig ionnsachadh - innsidh e duinn mar a thachair dha.

Thill Cathy Mary Nic a'Mhaoilein chun na h-eaglaise, agus bidh i ag innse dhuinn mar a tha a chreideamh aice ga cumail rèidh tro a beatha.

Bidh Meg Bateman ri bàrdachd, ri teagasg, agus ri feallsanachd. Anns a'phrogram-sa, tha i airson soilleireachadh dè a tha i fhèin a' creidsinn.

Bidh an Dr. Fionnlaigh MacLeòid ag innse mu a bheatha mar ana-chreidmheach, 's e a'fuireach ann an Eilean Leodhais far an d' rugadh 's thogadh e.

Bidh am Prof Dòmhnaill MacLeòid ag innse dhuinn mu na cur-seachadan aige agus mar a tha e a'faicinn an saoghal eaglaiseil ann an Alba.

Bidh an t-Urramach Coinneach MacDhòmhnaill a'cuimhneachadh air a nighean aige Alison, a chaidh air chall anns na h-Innseachan còrr is coig thar fhichead bliadhna air ais. Innsidh e mu cho laidir sa tha a chreideamh aige.

 
 
Back to Gaelic