Fàs Slàn (Grow Well)

 

BBC ALBA (6 x 30 mins)

These six thirty minute shows follow Dr Sarah Marr as she tours Scotland looking at the healing properties of Scottish plants, both ancient and modern.  She tries out a traditional style heather bed, visits the National Library archives to view the ancient Gaelic manuscripts.  She tours the cities looking at plants popular with herbalists today.  She meets the enthusiasts who are passionate about alternative health.  Visiting sites of interest across the country this series is factual and entertaining.  Drawing on Sarah's expert knowledge from her years practicing as a family GP, and her drive for helping others to heal using plants - these programmes will help the viewer to Grow Well!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anns na sia prògramman, leth uair a thìde a dh'fhaide, chìthear an Dr Sarah Marr 's i a'suibhal timcheall na dùthcha a'toirt sùil air planndrais Albannach agus na cungaidhean leighis co-cheangailte riutha, seann agus ùr.  Bidh i na laighe air leapa fhraoich thràidiseanta, thèid i a' tadhal air Leabharlann Nàiseanta na h-Alba gus sùil a thoirt air na seann manuscripts Ghàidhlig.  Còisichidh i timcheall bailtean mòra na h-Alba a'coimhead air na planndraich air a chleachdadh le lusadairean an latha an diugh.  Coinnichidh i ri na daoine aig a bheil ùidh mhòr ann an slàinte.  An deidh a bhith ag obair mar GP fad bhliadhnaichean, agus trèanadh fhaighinn air mar a dh'fhaodar planndraich a chleachdadh gu sàbhailte airson slàinte, tha Sarah a'dol a shealltainn ciamar a b'urrainn do dhaoine a bhith… a'Fàs Slàn.

 
 
Back to Gaelic